Copyright 2024 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Základní náplní práce speciálního pedagoga je:

 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků (realizace vyšetření, dotazníků, pozorování, screeningů, anamnézy)

 • Individuální práce se žákem (realizace speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních)

 • Provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků

 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu

 • Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Průběžná komunikace a kontakty s rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky školy

 

Dále nabízíme tyto diagnostické a intervenční činnosti

 • Příprava diagnostických činností, shromažďování a analýza údajů o žákovi, vyhodnocování a interpretace výsledků vyšetření, záznamy o žácích
 • Příprava screeningů, dotazníků ve škole, vyhodnocování, zpracovávání a analýza jejich výsledků
 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností)
 • Zajištění individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních
 • Příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky
 • Příprava podkladů a participace na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, kooperace s odborníky mimo školu
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek, didaktických a diagnostických materiálů
 • Příprava konzultací a poradenských aktivit pro žáky, rodiče a pedagogy a vyhodnocování těchto aktivit
 • Příprava a vyhodnocování aktivit kariérového poradenství
 • Konzultace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí

Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
 • Koordinace speciálně pedagogické péče ve škole
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky
 • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích plánů
 • Příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy
 • Účast na pracovních poradách školy
 • Koordinace činnosti školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • Koordinace činností asistentů pedagoga na škole