Copyright 2024 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

Školní vzdělávací program naší školy se zaměřuje na komunikace, tj. komunikační technologie jak s využitím nejmodernější techniky, tak na komunikaci mezi žáky, žáky a učiteli a mezi školou a rodiči. Vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP). Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů (RVP):

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

Obecné cíle školy:

 • výběr takového učiva, které zajistí žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další studium
 • využívat vzdělávací metody a prostředky, které směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak ty,které vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, k vyhledávání, analýze a účelnému využívání informací z různých zdrojů tak, aby motivovaly žáka k touze po sebevzdělávání
 • vytvářet podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách

Na základě analýzy materiálních a výchovně vzdělávacích podmínek si škola stanovila tyto výchovné a vzdělávací priority:

 • rozšířená výuka oboru informační a komunikační technologie
 • podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů a rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích