Copyright 2022 - Administrator ZŠ Na Nábřeží Havířov

info

 

Vážení zákonní zástupci, rodiče, 

pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření MZd, resp. MŠMT, viz ODKAZ.

To vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu proběhne testování uchazečů o čtyřleté obory, tj. žáků 9. ročníků v tyto dny:

IX. B = 27. 4. 2021 (úterý) od 13:00 hod. v kmenové třídě

IX. A = 28. 4. 2021 (středa) od 13:00 hod. v kmenové třídě

Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.

Testování uchazečů o víceletá gymnázia (osmiletá) tj. žáky 5. ročníku proběhne v režimu testování celé třídy v době rotační výuky 1.stupně. Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.

Testování uchazečů o střední vzdělání bez MZ,
kde střední škola vyžaduje potvrzení o výsledku testu (např. přijímací zkouška formou pohovoru), proběhne po osobní domluvě termínu s příslušným třídním učitelem žáka.
 
  • Podmínky pro testování jsou shodné s testování všech žáků v prezenční výuce
  • Žák je povinen respektovat pokyny třídního učitele
  • Žák je povinen respektovat pokyny zaměstnanců školy pověřených organizací testování
  • Pověřená osoba (TU) vydá osvědčení o výsledku testu a předá ho přítomnému žákovi, resp. přítomnému zákonnému zástupci
 
Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek
Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

vedení školy